Achmea Investment Management

ADRES : Handelsweg 2, 3707 NH Zeist
PLAATS : Nederland
WEB : www.achmeainvestmentmanagement.nl
TELEFOON : +31 (0)6 1018 5194
CONTACTGEGEVENS

CONTACTPERSONEN VOOR INSTITUTIONAL BUSINESS

Directeur Commercie
George Coppens
+31 30 353 8369
George.Coppens@achmea.nl

Business Development Director
Mark Bakker
+31 (0)6 1018 5194
Mark.Bakker@achmea.nl

Business Development Director
Gül Poslu
+31 (0)6 2097 1758
Gul.Poslu@achmea.nl


TEAMGROOTTE
236 (Institutional Business en Retail Business, Nederlandse markt)
 

BEDRIJFSPROFIEL

Achmea Investment Management is een vermogensbeheerder met sterke roots in de Nederlandse pensioenwereld. Wij beheren de portefeuille van Achmea, bieden pensioen- en vermogensbeheer oplossingen en beleggingsproposities voor de oudedagsvoorziening en bedienen zowel institutionele als particuliere beleggers.

 

Achmea Investment Management is een expert op het gebied van Fiduciair Management en Vermogensbeheer. Wij beheren meer dan 100 miljard vermogen. Dit stelt ons in staat om kosteneffectief te opereren en daarnaast ruimte te creëren om innovatieve beleggingsoplossingen naar de markt te brengen.

 

Ons breed en divers klantenbestand maakt het ons mogelijk om maatwerk dienstverlening aan te bieden. We zijn hierdoor niet afhankelijk van één enkele grote klant. Dit vertaalt zich onder andere in het deels of volledig uitbesteden van uw beleggingen, het hanteren van diverse belegging strategieën of het voldoen aan uw specifieke MVB wensen. De laatste jaren hebben wij flink geïnvesteerd in het herijken van onze fiduciaire en LDI oplossingen en het beheren van (niet) financiële risico’s. 

Transparantie, oplossingsgericht, deskundigheid en betrokkenheid vormen onze identiteit en klanten zien deze waarden terug in onze dienstverlening.

PRODUCTEN EN OPLOSSINGEN

OPMERKINGEN

Asset allocatie: DAA, geen GTAA
Geen ALM

MARKTVISIE

November, 2016


Beleggingsomgeving

Het economische herstel in de ontwikkelde landen zet door, ondanks de toegenomen politieke onzekerheid na het Brexit-referendum en de recente winst van Trump bij de Amerikaanse verkiezingen. De gunstige werkgelegenheidsontwikkeling in zowel de Verenigde Staten als Europa ondersteunt de consumentenbestedingen. Ook de opkomende landen profiteren van dit herstel, in een aantal gevallen geholpen door de draai van de olieprijs sinds het eerste kwartaal. De gestegen olieprijs zorgt in de meeste regio’s voor een oplopende inflatie, maar dit wordt eerder als een zegen gezien dan als een serieus probleem. Door de oplopende inflatie en inflatieverwachtingen zijn kapitaalmarktrentes de laatste maanden gestegen, nog versterkt door de overwinning van Trump. De absolute niveaus zijn echter nog steeds laag. Lees verder: Investment Letter, november 2016, p. 2


Marktontwikkelingen

Als gevolg van de verbeterde macro-economische cijfers en oplopende inflatie(-verwachtingen) stegen de renteniveaus wereldwijd. Na de overwinning van Trump liepen de rentes verder op. Aandelenmarkten stabiliseerden. De olieprijs was volatiel de afgelopen maanden. De voorgenomen productiebeperking van de OPEC hield de oliemarkt in haar greep. Lees verder: Investment Letter, november 2016, p. 4 


Vooruitzichten

De aantrekkelijkheid van aandelen opkomende markten is nog steeds groot. Ondanks de recente stijging van de kapitaalmarktrente blijft het verwachte rendement op de ‘veilige’ euro-staatsobligaties van de kernlanden erg laag. De DAA-overweging van aandelen opkomende markten en de onderweging van staatsobligaties euro-kernlanden blijft gehandhaafd. Lees verder: Investment Letter, november 2016, p. 5 


Special

Het komend jaar wordt een jaar met heel wat potentiële verrassingen, zowel vanuit politieke als monetaire hoek. Centrale banken zullen graag stappen zetten richting een normalisatie van het beleid, maar zijn afhankelijk van de groei- en inflatievooruitzichten. De politieke aardverschuiving die zich in de westerse wereld lijkt af te tekenen roept de vraag op hoeveel steun er straks nog is voor een relatief open wereldhandelssysteem en voor versterking van de EU. De politieke retoriek suggereert dat vergaande veranderingen op til zijn. Nu worden niet alle politieke beloftes ingevuld. Ook zullen nieuwe machthebbers oog willen en moeten houden voor de economische consequenties van hun acties. De voorspelbaarheid van verkiezingen en de marktreacties daarop is recentelijk zeer laag gebleken. Lees verder: Investment Letter, november 2016, p. 6


http://www.achmeainvestmentmanagement.nl/nl/Markt-en-Visie/outlook/Paginas/default.aspx
BEDRIJFSINFORMATIE

Algemeen:
Aantal beleggingsprofessionals in dienst236
Vermogen onder Beheer – per beleggingscategorie (in %)
bijzonderhedenDe hierboven weergegeven bedragen tellen niet tot ons volledig beheerd vermogen, er ontbreekt een aantal categorieën:

Categorie                                       Beheerd vermogen
Overlays                                              11.159 mln (10,6%)
Alternatives, excl hedgefondsen    1.855 mln (1.8%)
Mixed obligaties                                1.381 mln (1.3%)
Cash                                                     964 mln  (0,9%)
Indexleningen                                    47 mln (<0.1%)

Vermogen onder Beheer – naar klant-type (in € mln)

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

Wij hanteren duidelijke uitgangspunten voor ons beleggingsbeleid. Onze beleggingsovertuigingen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, praktijkervaring en verwachtingen voor de toekomst. Zij vormen de basis voor het bereiken van uw doelen. U kunt eigen overtuigingen aan de onze toevoegen waarmee we in de uitvoering rekening houden.

 

Onze beleggingsovertuigingen zijn:

AMBITIE EN BEDRIJFSSTRATEGIE

Wij realiseren toekomstbestendige vermogensbeheer oplossingen vanuit nabijheid en inleving in de behoeften van klanten en deelnemers

PERFORMANCEMETING

Intern / Extern
GIPS Compliant

VERGOEDINGSSTRUCTUUR

Achmea Investment Management is van mening dat winst geen doel op zich is, maar een middel om de continuïteit van de organisatie te borgen. Dit komt onder meer tot uitdrukking in een gematigd beloningsbeleid en een langjarige visie die door onze aandeelhouders worden ondersteund.

DISCLAIMER

De in deze publicatie aangeboden informatie is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en mag niet worden beschouwd als een op uw situatie toegespitst advies. Deze publicatie bevat beleggingsaanbevelingen en kan niet worden aangemerkt als beleggingsadvies noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. Achmea Investment Management B.V. heeft de inhoud van deze publicatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en zich gebaseerd op betrouwbaar geachte informatiebronnen. Er wordt echter noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend een garantie of verklaring gegeven over de juistheid en volledigheid van de in deze publicatie opgenomen informatie. Achmea Investment Management B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor en er kunnen geen rechten worden ontleend aan de in deze publicatie opgenomen informatie. De in deze publicatie opgenomen informatie is uitsluitend indicatief en aan verandering onderhevig.

 

Andere IPE-titels en -producten

IP RE
May/
June 2013

Meer informatie. IP Real Estate is een tweemaandelijks tijdschrift voor Europese institutionele beleggers.

IPA
May/
June 2013

Meer informatie over institutionele beleggingen en pensioenkwesties in Azië.

IPE
October
2013

Meer informatie. Investments & Pensions Europe is een toonaangevend maandelijks tijdschrift voor institutionele beleggers en Europese pensioenfondsmanagers en -bestuurders.

IPE-Quest

Meer informatie. IPE-Quest is een managerselectie-instrument dat institutionele beleggers in contact brengt met vermogensbeheerders.


IPE International Publishers Limited, geregistreerd in Engeland, Reg Nr. 3233596, BTW Nr. 685 1784 92
Geregistreerd adres: Pentagon House, 52-54 Southwark Street, London SE1 1UN