PGGM

ADRES Noordweg Noord 150, 3704 JG Zeist
PLAATS Nederland
WEB http://www.pggm.nl
TELEFOON +31 (0)30 277 8949
CONTACTGEGEVENS

Business Development

Barry Vrijssen

+31 (0)30 277 8949

barry.vrijssen@pggm.nl

Marc Nuijten

+31(0)30 277 8627

marc.nuijten@pggm.nl

Frank Derwig
+31 (0)30 277 8857

frank.derwig@pggm.nl


TEAMGROOTTE
3
 

BEDRIJFSPROFIEL

PGGM is een Nederlandse coöperatieve pensioenbelegger die al bijna 50 jaar zijn wortels heeft in de pensioenwereld. Wij bieden onze jarenlang opgebouwde expertise op het gebied van vermogensbeheer aan bedrijfstak-, beroeps-, en ondernemingspensioenfondsen.

Vanuit onze fiduciaire rol ondersteunt PGGM pensioenfondsbestuurders integraal met strategisch advies op het gebied van beleggingsbeleid en implementatie hiervan. Tevens monitoren, analyseren en beoordelen wij de risico’s over de gehele balans van het pensioenfonds. 

PGGM beheert het vermogen van 6 pensioenfondsen. Het totaal beheerd vermogen in separate klantportefeuilles en beleggingsfondsen bedraagt per medio 2015 circa € 190 miljard. Ongeveer de helft van dit vermogen wordt extern beheerd. 

PGGM profileert zich in de publieke markten door kostenefficiënte handelsstrategieën. In de private markten bieden wij toegang tot interessante transacties en streven wij er voortdurend naar om de complexiteit te verlagen en transparantie te verhogen.
 
Wij zijn ervan overtuigd dat financieel en maatschappelijk rendement kunnen samengaan. Verantwoord beleggen is daarom integraal onderdeel van de beleggingen onder beheer. 

PRODUCTEN EN OPLOSSINGEN

MARKTVISIE

Macro-economisch gezien is wereldwijd sprake van een sterke verdeeldheid. Een zeer ruim budgettair en monetair beleid heeft in de VS en het VK voor een belangrijk deel zijn werk gedaan. De economische groei, de werkloosheid en het niveau van de inflatie liggen weer op een gezond niveau en dus wordt het beleid langzaam genormaliseerd. In de eurozone en Japan is men zo ver nog niet. De lage economische groei en een groeiende angst voor deflatie leiden er toe dat centrale banken steeds verder moeten gaan bij de verruiming van hun beleid in een poging het tij te keren. Een van de belangrijke gevolgen is een grote hoeveelheid liquiditeiten in het financiële systeem en de extreem lage rente op dit moment. Om in deze omgeving toch het benodigde rendement te kunnen behalen stroomt meer geld naar zakelijke waarden en de hoger renderende vastrentende waarden. 

Ondanks de onzeker economische situatie in grote delen van de wereld, zijn waarderingen hierdoor sterk gestegen tot boven een niveau dat wij op lange termijn als passend beschouwen. De overwaardering van beleggingen leidt ertoe dat rendementsverwachtingen vooruitkijkend relatief laag zijn. Op vastrentende waarden is bij de huidige rentes nauwelijks nog geld te verdienen, maar ook op bijvoorbeeld aandelen ligt het verwacht rendement beduidend lager dan de 7% a 8% die historisch op deze beleggingscategorie werd behaald. Het nemen van risico wordt volgens ons naar verwachting nog steeds beloond, maar tegelijkertijd is het de vraag of het verwachte rendement voldoende is om de ambitie van de belegger te realiseren.

BEDRIJFSINFORMATIE

Algemeen:
Aantal beleggingsprofessionals in dienst150
Aantal landen waar het bedrijf vestigingen heeft1
Vermogen onder Beheer – per beleggingscategorie (in %)
bijzonderheden
Binnen de beleggingscategorieën aandelen beleggen wij voor 45% in alternatieve strategieën. 
Binnen de beleggingscategorie vastgoed is de verdeling 50% beursgenoteerd vastgoed versus 50% privaat vastgoed. 

Vermogen onder Beheer – naar klant-type (in € mln)

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

Vertrekpunt voor PGGM is de ALM opdracht, pensioenambitie en preferenties van het pensioenfonds. Vervolgens adviseren wij het pensioenfonds over de samenstelling van de strategische portefeuille. In ons advies staan de volgende elementen centraal:
Een robuust rendement op lange termijn vraagt om zorgvuldige spreiding over fundamentele rendementsbronnen en het mijden van risicoconcentraties.

Een lange beleggingshorizon schept kansen.

Toegevoegde waarde is meer dan alleen outperformance. PGGM gelooft in het combineren van goed onderbouwde bronnen van toegevoegde waarde zowel bij portefeuilleconstructie als bij portefeuillemanagement in publieke en private markten.

Verantwoord beleggen loont en draagt bij aan meer verantwoorde, hogere en stabielere beleggingsresultaten op lange termijn.

Kostenefficiëntie heeft impact.

AMBITIE EN BEDRIJFSSTRATEGIE

In een consoliderend pensioenlandschap is stabiliteit en continuïteit van groot belang. PGGM is een vooraanstaande pensioenuitvoeringsorganisatie en wil graag aantrekkelijk blijven voor bestaande en potentiële klanten en medewerkers. PGGM streeft daarom naar een beheerste groei in de markt voor pensioenfondsen. Daarbij is PGGM als coöperatie gericht op het realiseren van klantwaarde en hanteert daarbij een eerlijke en eenvoudige prijsstelling. Hierdoor kunnen pensioenfondsen een gezond en stabiel rendement realiseren zodat zij hun deelnemers een goed en betaalbaar pensioen kunnen bieden.

PERFORMANCEMETING

GIPS
Intern

VERGOEDINGSSTRUCTUUR

Op het gebied van advisering en risicomanagement werkt PGGM met een vaste vergoeding. Op het gebied van beleggen werkt PGGM met een vergoeding in basispunten. Indien gewenst behoort een performance fee ook tot de mogelijkheden. 

DISCLAIMER

PGGM heeft de grootst mogelijke zorg aan de inhoud besteed. Het kan echter voorkomen dat de informatie in deze survey onvolledig of onjuist is als gevolg van kennelijke fouten of vergissingen of door druk- en zetfouten. PGGM aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. De inhoud is zuiver informatief van aard, er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

 

Andere IPE-titels en -producten

IP RE
May/
June 2013

Meer informatie. IP Real Estate is een tweemaandelijks tijdschrift voor Europese institutionele beleggers.

IPA
May/
June 2013

Meer informatie over institutionele beleggingen en pensioenkwesties in Azië.

IPE
October
2013

Meer informatie. Investments & Pensions Europe is een toonaangevend maandelijks tijdschrift voor institutionele beleggers en Europese pensioenfondsmanagers en -bestuurders.

IPE-Quest

Meer informatie. IPE-Quest is een managerselectie-instrument dat institutionele beleggers in contact brengt met vermogensbeheerders.


IPE International Publishers Limited, geregistreerd in Engeland, Reg Nr. 3233596, BTW Nr. 685 1784 92
Geregistreerd adres: Pentagon House, 52-54 Southwark Street, London SE1 1UN