Bouwinvest REIM

ADRES La Guardiaweg 4, 1043 DG Amsterdam
PLAATS Amsterdam, Nederland
WEB http://www.bouwinvest.nl
TELEFOON +31 (0)20 6771600
FAX +31 (0)20 6771700
CONTACTGEGEVENS
Manager Investor Relations
Karen Huizer
+31 (0)20 6771598
k.huizer@bouwinvest.nl

Relationship manager
George Theuvenet
+31 (0)20 6771622
g.theuvenet@bouwinvest.nl

TEAMGROOTTE
128 FTE
 

BEDRIJFSPROFIEL

Bouwinvest biedt maatwerk voor vastgoedbeleggingen aan institutionele investeerders overeenkomstig hun gewenste risicoprofiel en aansluitend op hun lange termijn beleggingsdoelstellingen.
Sinds 1952 belegt Bouwinvest in vastgoed voor het pensioenfonds voor de bouw (bpf BOUW). Dankzij de ervaring en kennis die in de afgelopen 60 jaar is opgebouwd, is Bouwinvest uitgegroeid tot een specialist die de wereld van vastgoed en pensioenfondsen door en door kent. 
Bouwinvest beheert vijf Nederlandse sectorfondsen. Het Residential Fund, het Retail Fund en het Office Fund staan open voor institutionele investeerders. Het Hotel Fund en het Healthcare Fund beheert Bouwinvest net als de internationale vastgoedbeleggingen exclusief voor bpfBOUW. De internationale portefeuille bevat zowel beursgenoteerd als niet beursgenoteerd vastgoed in Europa, Noord-Amerika en Azië/Pacific. 

Het belegd vermogen bedraagt medio 2015 in totaal € 7,2 miljard.

PRODUCTEN EN OPLOSSINGEN

MARKTVISIE

Het economisch herstel dat afgelopen jaar is ingezet blijft aanhouden. De Nederlandse vastgoedmarkten vertonen echter onderling nog steeds een heel verschillend beeld. 
De Nederlandse woningmarkt vormt een aantrekkelijke beleggingsmarkt. Koopprijzen stijgen nu in bijna alle regio’s en de marktdynamiek groeit. Het woningtekort is sterk opgelopen en demografische ontwikkelingen blijven druk uitoefenen op grote steden in Nederland. Dit in tegenstelling tot de meer perifere en landelijke gebieden. Urbanisatie heeft geresulteerd in een sterke vraag naar woningen in de gemeenten Utrecht en Amsterdam. 
De kantoren- en winkelmarkt worden gekenmerkt door polarisatie. De vraagdruk van retailers blijft op de grote steden liggen die over een compleet winkel-, horeca en cultureel aanbod beschikken. Retailers gevestigd in aanloopstraten, kleinere steden en middelgrote winkelcentra zullen het zwaarder krijgen. Winkelcentra gericht op dagelijkse boodschappen zullen het goed blijven doen mits het verzorgingsgebied voldoende omvang heeft.
Zowel de zakelijke als toeristische Nederlandse hotelmarkt vertoont een opgaande trend als gevolg van globalisering. Met name de vraag naar hotels in grote steden stijgt. Dit is deels te danken aan de aantrekkende handel, maar ook de groeiende middenklasse in Azië heeft een belangrijk aandeel, omdat deze groep een hogere levensstandaard krijgt en meer gaat reizen. 
De vergrijzing zorgt ook op de Nederlandse vastgoedmarkten, specifiek in de zorg- en woningmarkt, voor grote uitdagingen. Door het scheiden van wonen en zorg hebben veel verpleeghuizen hun functie verloren, met leegstand tot gevolg. De veelal verouderde complexen voldoen niet meer aan de huidige eisen, waardoor er kansen zijn voor nieuwe initiatieven voor zowel levensloopbestendig wonen als woonzorgvastgoed. 
Binnen een multi-asset portefeuille is vastgoed mondiaal nog steeds in trek. Enerzijds als diversifier en anderzijds vanwege het relatief hoge rendement te midden van de lage renteomgeving. Wereldwijd zijn prijzen in de commerciële vastgoedmarkten van de grootste steden harder gestegen dan netto huuropbrengsten. Enkele uitzonderingen daargelaten hebben gebruikersmarkten enige verbetering laten zien, waarbij de vraag over het algemeen lichtelijk het aanbod overschrijdt. De aanhoudend lage rendementen op staatsobligaties vertalen zich in vereiste rendementen die op een historisch dieptepunt liggen. Als gevolg blijft de risicopremie tussen vastgoed en staatsobligaties op of boven het lange termijn gemiddelde. Naar verwachting zal hierdoor de vraag naar vastgoed door beleggers blijven aanhouden en blijft de vraag naar secundair vastgoed toenemen.

BEDRIJFSINFORMATIE

Algemeen:
Aantal landen waar het bedrijf vestigingen heeft1
Vermogen onder Beheer – per beleggingscategorie (in %)
Vermogen onder Beheer – naar klant-type (in € mln)

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

De Nederlandse sectorfondsen hebben een aantal gedeelde eigenschappen. 
Generieke kenmerken van de sectorfondsen: 
  
Laag risicoprofiel 
Geen leverage
Lange termijn beleggingshorizon
Stabiel rendement
Verantwoorde kosten
Optimale diversificatie 
Kwaliteitsvastgoed gelegen in economisch en demografisch aantrekkelijke regio’s
Actief assetmanagement 
Kwantitatief en kwalitatief onderbouwde beleggingsbeslissingen 
Robuuste governance structuur
GRESB Green Star since 2014
Rapportages overeenkomstig INREV richtlijnen

Internationaal investeert Bouwinvest exclusief voor bpfBOUW. Kenmerken van dit separaat mandaat zijn:
Indirecte investeringen in Europa, Noord Amerika, Azië/Pacific 
Binnen de ‘core’ beleggingsstrategie ligt de focus op stabiele, transparante, grootschalige, dynamische en liquide markten
Beleggingen in woningen, kantoren, winkels, logistiek en hotels
Beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde vastgoedbeleggingen
Beleggingen via joint ventures en club deals gebruikmakend van lokale specialisten
Regiospecialisten zijn proactief in de adviesorganen van de beleggingsfondsen

AMBITIE EN BEDRIJFSSTRATEGIE

Bouwinvest is een compacte, sterke en toekomstgerichte organisatie met als ambitie beheerste groei van het beheerd vermogen. Bouwinvest is zich zeer bewust dat het belegt met pensioengeld en houd het kostenniveau zo laag mogelijk. Verantwoord ondernemerschap, integriteit, openheid en transparant handelen van directie en medewerkers, staan bij ons hoog in het vaandel. Bouwinvest houdt zich aan alle wetten en regels voor goed bestuur en duurzaamheid vormt de rode draad in alles wat we doen. 

PERFORMANCEMETING

Extern

VERGOEDINGSSTRUCTUUR

De vergoedingsstructuur bestaat uit een jaarlijkse management fee. Voor meer gedetailleerde informatie over de vergoedingsstructuur kunt u contact opnemen met onze afdeling Investor Relations.
 

Andere IPE-titels en -producten

IP RE
May/
June 2013

Meer informatie. IP Real Estate is een tweemaandelijks tijdschrift voor Europese institutionele beleggers.

IPA
May/
June 2013

Meer informatie over institutionele beleggingen en pensioenkwesties in Azië.

IPE
October
2013

Meer informatie. Investments & Pensions Europe is een toonaangevend maandelijks tijdschrift voor institutionele beleggers en Europese pensioenfondsmanagers en -bestuurders.

IPE-Quest

Meer informatie. IPE-Quest is een managerselectie-instrument dat institutionele beleggers in contact brengt met vermogensbeheerders.


IPE International Publishers Limited, geregistreerd in Engeland, Reg Nr. 3233596, BTW Nr. 685 1784 92
Geregistreerd adres: Pentagon House, 52-54 Southwark Street, London SE1 1UN