Pictet Asset Management

ADRES Herengracht 456
PLAATS Amsterdam
WEB http://www.pictet.com
TELEFOON +31 20 240 3143
CONTACTGEGEVENS

Frans Annokkee

Senior Business Development Manager

+31 6 2011 9866


TEAMGROOTTE
765 (waarvan 320 beleggingsprofessionals)
 

BEDRIJFSPROFIEL

Pictet Asset Management biedt gespecialiseerde beleggingen, via discretionaire mandaten en beleggingsfondsen, aan toonaangevende instellingen over de hele wereld. Een aantal van 's werelds grootste pensioenfondsen, financiële instellingen en sovereign wealth funds behoren tot onze klanten.

Wij hebben sterke beleggingsovertuigingen en duidelijke strategische prioriteiten en streven naar langdurige relaties met onze klanten door hun verwachtingen voor beleggingsperformance en service te overtreffen.

PRODUCTEN EN OPLOSSINGEN

OPMERKINGEN

Wij bieden een breed programma in verschillende beleggingscategorieën, hierbij committeren wij de capaciteiten op drie terreinen: 

1. Groot-Europa, waar wij naar onze mening een natuurlijk concurrentievoordeel hebben. Europa is de thuisbasis van vele ondernemingen van wereldklasse en wij menen dat de regio sterker dan ooit zal terugkomen naarmate structurele hervormingen worden doorgevoerd en de groei zich herstelt.

2. De Opkomende Wereld, waarin wij pioniers zijn voor zowel de aandelen- als de obligatiemarkten. Met groeiende economieën, lage schulden en positieve demografische factoren staan veel opkomende markten op het punt om ontwikkelde landen in te halen.

3. Global Specialties, waar wij een bewezen staat van dienst hebben in de ontwikkeling van innovatieve thematische strategieën. Het gaat hierbij om beleggingsstrategieën die trends op lange termijn benutten of profiteren van structurele veranderingen over sectoren en regio's heen en vooruitzicht bieden op stabiele rendementen en gespreide risico's.

Over deze drie strategische assen implementeren wij drie beleggingsstijlen: actief long-only, absoluut rendement & kwantitatieve oplossingen.

MARKTVISIE

De Pictet Asset Management Strategy Unit (PSU) is verantwoordelijk voor assetallocatie & richtlijnen voor aandelen, obligaties, cash en grondstoffen. Twee keer per jaar verschijnt de Secular Outlook met de lange termijn visie. Op de kortere termijn stelt de PSU elke maand de beleidslijnen vast op basis van zijn analyse van: 

› Conjunctuurcyclus: bedrijfseigen voorlopende indicatoren, inflatie
› Liquiditeit: monetair beleid, krediet-/geldvariabelen
› Waardering: aandelenrisicopremie, yield-gap, waardering t.o.v. historie
› Sentiment: Pictet-sentimentindex (beleggersenquêtes, tactische indicatoren)

BEDRIJFSINFORMATIE

Algemeen:
Aantal landen waar het bedrijf vestigingen heeft17
Aantal beleggingsprofessionals in dienst320
Vermogen onder Beheer – per beleggingscategorie (in %)
bijzonderheden
Aandelen actief:
ontwikkelde markten, opkomende markten, small-caps, thematische aandelen, hoog-dividend.

Vastrentend & geldmarkt:
geldmarkt, wereldwijd en regionale obligaties, bedrijfsobligaties & high-yield, obligaties opkomende markten, absoluut-rendement.

Multi-asset:
Euro gemengd, Zwitserland gemengd, multi-asset.

Alternatief:
multi-strategie, long/short aandelen & bedrijfsobligaties, grondstoffen

Fonds-van-fondsen:
hedgefondsen, private-equity & vastgoed (door Pictet Alternative Advisors).

Vermogen onder Beheer – naar klant-type (in € mln)

BELEGGINGSOVERTUIGINGEN

Beleggingsprincipes
Wij menen dat markten en aandelen vaak afwijken van de reële waarde en streven naar outperformance ten opzichte van onze benchmarks door dit soort kansen met actief beheer te benutten. Wij streven ernaar consistent waarde toevoegen op basis van vaardigheden en niet op basis van stijl of carry en beschermen onze portfoliomanagers tegen afleiding van hun primaire taak: beleggen. Wij laten kansen op korte termijn links liggen als deze niet op lange termijn in het belang van onze klanten zijn.

Beleggingsstijl
In al onze actieve aandelen- en vastrentende producten streven wij ernaar beleggingskansen te benutten door intelligente en efficiënte toepassing van fundamenteel en kwantitatief onderzoek. Ons onderzoek bestaat niet uit het simpelweg afvinken van een vragenlijst, maar staat centraal in het proces. Dit betekent dat onze analisten en portfolio managers achter hun ideeën staan. 
Wat wij niet doen, is net zo belangrijk als wat wij wel doen. Binnen aandelen beleggen wij bijvoorbeeld niet in bedrijven met een slecht management en/of die onzorgvuldig met hun activa omgaan. Wij menen dat de kunde om een  portefeuille samen te stellen sterk ontwikkeld dient te zijn en dat de teams die zich hiermee bezighouden een efficiente omvang moeten hebben. Wij geloven in de uitspraak "grote team discussiëren, kleine teams beslissen".

Beleggingsteams
Wij zijn van mening dat een collegiale stijl beter is voor beleggingsresultaten op lange termijn dan een cultuur die de stermanager vooropstelt. Dit verklaart ook het lage verloop onder onze medewerkers en versterkt de relatie met onze klanten. Voor ons is het van fundamenteel belang dat wij een klimaat scheppen waarin verdiensten worden gewaardeerd, een klimaat aantrekkelijk voor personen met uitgesproken talenten en teamgeest. Elk beleggingsteam kan gebruik maken van vele externe en interne middelen, waaronder onze eigen beleggingsanalisten verspreid over de hele onderneming. De traditionele, regionale organisatie van expertise creert synergie met de wereldwijde, op sectoren gebaseerde structuur.

AMBITIE EN BEDRIJFSSTRATEGIE

Bij Pictet Asset Management geloven wij in groei door partnerschap. Dat vertaalt zich in de praktijk naar:

Stabiliteit: De bedrijfsstrategie binnen de Groep wordt bekrachtigd en uitgedragen door de vennoten.

Onafhankelijkheid: De onafhankelijkheid die onze eigendomsstructuur biedt, staat centraal in de groei van de Groep. Managementbesluiten worden snel genomen en zijn onafhankelijk van externe druk of de laatste modegrillen.

Zorgvuldige beleggingen: Wij streven ernaar consistent waarde toe te voegen op basis van vaardigheden en niet op basis van stijl of carry. Wij willen waarde toevoegen voor onze klanten door middel van superieure voor risico gecorrigeerde rendementen, op basis van onze eigen expertise en vergezeld van een eersteklas klantenservice. Beleggingen staan centraal voor ons en wij streven ernaar dat elk team op dit gebied een robuuste en duurzame voorsprong heeft.

Langetermijnperspectief: Wij laten kansen op korte termijn links liggen als deze niet op lange termijn in het belang van onze klanten zijn.

PERFORMANCEMETING

Wij hebben een gespecialiseerd performancemetingsteam dat vanuit Londen en Genève werkt. Het team is verantwoordelijk voor de GIPS-berekeningen, het onderhoud van de composites en afzonderlijke portefeuilles. Het team berekent de performance karakteristieken en ideeën voor een positie in de portefeuille.

Pictet Asset Management beschikt ook over een onafhankelijk Performance Analysis and Risk Control-team om het beleggingsplatform met analyse en inzichten te ondersteunen. De verantwoordelijkheid voor het aanpakken van performancekwesties ligt echter bij de desbetreffende CIO en problemen worden van geval tot geval aangepakt.

Het Performance Analysis and Risk Control-team voert regelmatige portefeuillebeoordelingen uit en elke zes maanden vindt een kwaliteitsbeoordeling plaats.

VERGOEDINGSSTRUCTUUR

Afhankelijk van de beleggingsstrategie werken wij met een vaste vergoeding en/of een prestatievergoeding.
De feitelijke vergoeding is afhankelijk van het beheerde vermogen, de complexiteit van het mandaat en speciale vereisten.
In het geval van een fondsoplossing zijn verschillende aandelenklassen beschikbaar die geschikt zijn voor verschillende beleggers, met de dienovereenkomstige kosten.

DISCLAIMER

Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers. Het is niet bedoeld voor verspreiding aan enige persoon of entiteit die een burger of inwoner is van een plaats, staat, land of ander rechtsgebied waarin een dergelijke verspreiding, publicatie of gebruik zou indruisen tegen de wet- of regelgeving.
Informatie gebruikt bij de samenstelling van dit document is gebaseerd op bronnen die betrouwbaar worden geacht, maar er wordt geen uitspraak gedaan of garantie gegeven betreffende de juistheid of volledigheid van deze bronnen. Elke opinie, raming of prognose kan op elk tijdstip zonder voorafgaande waarschuwing worden veranderd. Beleggers dienen het prospectus of het offering memorandum te lezen voordat zij in door Pictet beheerde fondsen beleggen. De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger en kan in de toekomst wijzigingen. Resultaten uit het verleden zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. De waarde van beleggingen en de opbrengsten hiervan kunnen zowel dalen als stijgen en zijn niet gegarandeerd. Het is mogelijk dat u niet het oorspronkelijk belegde bedrag terugkrijgt.

 

Andere IPE-titels en -producten

IP RE
May/
June 2013

Meer informatie. IP Real Estate is een tweemaandelijks tijdschrift voor Europese institutionele beleggers.

IPA
May/
June 2013

Meer informatie over institutionele beleggingen en pensioenkwesties in Azië.

IPE
October
2013

Meer informatie. Investments & Pensions Europe is een toonaangevend maandelijks tijdschrift voor institutionele beleggers en Europese pensioenfondsmanagers en -bestuurders.

IPE-Quest

Meer informatie. IPE-Quest is een managerselectie-instrument dat institutionele beleggers in contact brengt met vermogensbeheerders.


IPE International Publishers Limited, geregistreerd in Engeland, Reg Nr. 3233596, BTW Nr. 685 1784 92
Geregistreerd adres: Pentagon House, 52-54 Southwark Street, London SE1 1UN